برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

توجه !!

در صورت لغو سفارش بعد از پرداخت نهایی مبلغ سفارش ، 30 درصد از مبلغ کل سفارش بابت هزینه لغو کسر میگردد